کتاب گریز

کتاب گریز

کتاب گریز

دانلود کتاب گریز رمان گریز اثری از جورج اورول توسط محمود رستمی جم به  بفارسی برگردانده شده این رمان اثر نویسنده  شهیرجورج اورول است که در درون این رمان در انتها سادگی و ظریف‌ترین ویژگی های اجتماع و بشریت عصر حاضر را وصف کرده. و ایشان هیچ زمان در صدد…